Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd,
waarbij woorden in het enkelvoud tevens het meervoud aanduiden en omgekeerd en vervoegingen
van werkwoorden dezelfde inhoud zullen hebben als het betreffende werkwoord met inachtneming
van de context:

 1. Aansluiting: de verbinding met het Netwerk.
 2.  Abonnement: een Overeenkomst waarbij de verschuldigde bedragen periodiek in rekening
  worden gebracht op grond van de Overeenkomst.
 3. Activatiedatum: de datum waarop de SIM-kaart waarmee gebruik gemaakt wordt van
  mobiele diensten is geactiveerd op het Netwerk.
 4. Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden.
 5.  Apparatuur: de op grond van de Overeenkomst geleverde apparatuur, zoals een mobiele
  telefoon, router, installaties, computers, kabels, fysieke verbindingen en instrumenten.
 6.  Bijlage: een document dat deel uitmaakt van de Overeenkomst.
 7.  Bundel: het (indien van toepassing) vooraf overeengekomen te verbruiken tegoed voor
  spraak, sms, data/internetverkeer, uitgedrukt in Euro, dat achteraf dan wel vooraf door de
  Klant betaald wordt.
 8.  Dienst: iedere geleverde of ter beschikking gestelde Telecommunicatiedienst of andere
  dienst.
 9. Dienstbeschrijving: Bijlage bij de Overeenkomst waarin de Dienst is beschreven.
 10. Gebruiker: de natuurlijke persoon die de door INTO ten behoeve van Klant geleverde
  Dienst of Zaak gebruikt.
 11. INTO: INTO Telecom & IT B.V., gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van
  Koophandel onder nummer 20108231.
 12. Klant: degene die een aanbieding zal of heeft ontvangen of een Overeenkomst zal sluiten
  of heeft gesloten met INTO.
 13. Leverancier: de Leverancier van INTO, met wie de Klant in voorkomende gevallen
  rechtstreeks een contractuele relatie kan aangaan, als gespecificeerd in de Overeenkomst.
 14. Nederland: het Nederland gelegen in de EU en niet de bijzondere gemeenten, zoals Saba,
  Sint-Eustatius, Sint-Maarten en de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao.
 15. Netwerk: het geheel van technische componenten waarmee INTO vaste en mobiele
  telecommunicatie mogelijk maakt of doet maken.
 16. Overeenkomst: de overeenkomst tussen INTO en Klant.
 17. Roaming: het gebruik door de Klant van mobiele telecommunicatienetwerken buiten
  Nederland en in grensgebieden.
 18. Schriftelijk: hieronder valt ook communicatie via e-mail.
 19. SIM-kaart: de chip die het mogelijk maakt, in combinatie met een Aansluiting en
  Apparatuur, gebruik te maken van de Diensten.
 20. Software: software die in verband met de Diensten aan Klant ter beschikking is gesteld.
 21. Tarievenoverzicht: een overzicht van tarieven en overige kosten met betrekking tot de
  Zaken en/of Diensten.
 22. Telecommunicatiedienst: een openbare elektronische communicatiedienst waarmee gebruik
  wordt gemaakt van het Netwerk (waaronder op grond van een Abonnement).
 23. Werkdagen: maandag tot en met donderdag van 8:00 uur tot 18:00 uur en vrijdag van
  8:00 uur tot 17:00 uur, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.
 24. Zaken: de door INTO geleverde of ter beschikking gestelde roerende zaken,
  programmatuur, Apparatuur, inbouwsets voor vervoermiddelen, fysieke
  netwerkverbindingen, SIM-kaarten, Software, hardware, offertes, berekeningen, analyses, 
  Algemene voorwaarden | 3
  ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, rapporten, documentatie, folders, monsters,
  modellen, voorbereidend materiaal, accessoires of ander materiaal.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten
  waarbij INTO Zaken en/of Diensten van welke aard dan ook aan de Klant levert.
 2. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen.
  Afhankelijk van de door INTO te leveren Diensten, Zaken en/of Abonnementen zijn de
  bepalingen uit het betreffende bijzondere deel ook van toepassing. In geval van
  tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een bijzonder deel met bepalingen uit het algemeen
  deel prevaleren de bepalingen uit het bijzondere deel.
 3. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de Overeenkomst. In geval van
  strijd tussen een bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in deze Algemene
  Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.
 4. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien
  deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming

 1. Alle offertes van INTO zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van veertien (14) dagen
  na datum van het uitbrengen daarvan, tenzij door INTO Schriftelijk anders is aangegeven.
 2. INTO kan niet aan een offerte worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs kan
  begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving
  bevat.
 3. Een samengestelde offerte verplicht INTO niet tot levering van een deel van de
  aangeboden Zaken en/of Diensten tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Een Overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat een aanbod vanuit
  INTO door of namens de Klant wordt aanvaard of INTO begint met de uitvoering van de
  Overeenkomst.
 5. INTO mag een aanvraag te allen tijde afwijzen.
 6. INTO is te allen tijde bevoegd om de onderhandelingen met de Klant af te breken zonder
  opgave van redenen en zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn of verplicht te
  worden door te onderhandelen.

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen. Reisuren,
  reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere
  kosten kunnen door INTO apart in rekening worden gebracht.
 2. De offerte van INTO en de overeengekomen prijs zijn gebaseerd op ten tijde van de offerte
  of Overeenkomst geldende prijsbepalende factoren. Indien zich voor of tijdens de
  uitvoering van een Overeenkomst een verhoging van deze factoren voordoet, heeft INTO
  het recht een daardoor ontstane prijsverhoging aan de Klant door te berekenen.
 3. Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door de Klant opgegeven gegevens en deze
  gegevens blijken onjuist of onvolledig te zijn, dan heeft INTO het recht de prijzen aan te
  passen naar de redelijkerwijs bij de juiste gegevens behorende prijzen, ook nadat de
  Overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Indien de Klant volgens de Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen of
  rechtspersonen, is elk van die natuurlijke personen of rechtspersonen tegenover INTO
  hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.
 5. Indien een Project of order in fasen wordt geleverd, heeft INTO het recht om per geleverde
  fase, maandelijks of op basis van gewerkte uren of reeds geleverde Zaken te factureren.
 6. INTO heeft het recht de overeengekomen prijzen met de Klant per 1 januari van elk jaar
  aan te passen als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van loonkosten,
  transportkosten, onderdeelprijzen etc. op basis van de prijsindexcijfers (de 
  dienstenprijsindex), zoals deze door het CBS worden vastgesteld en gepubliceerd. Als
  basisjaar voor de dienstenprijsindex geldt het jaar 2015 (2015=100). INTO streeft ernaar
  om de prijswijzigingen ten minste dertig (30) dagen vóór de datum waarop de wijziging
  ingaat mede te delen aan de Klant.
 7. Als de Klant Zaken of Diensten van een andere leverancier via INTO afneemt en betaalt,
  kan INTO de prijs hiervoor per direct wijzigen om een wijziging van de prijs door die
  andere leverancier door te berekenen. Het bepaalde in artikel 4 lid 6 van deze Algemene
  Voorwaarden geldt dan niet.

Artikel 5: Betaling

 1. Facturen dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij
  Schriftelijk anders overeengekomen.
 2. In het geval dat is overeengekomen dat betaling via automatische incasso gaat, zal de
  Klant een machtiging voor het incasseren van de facturen verstrekken aan INTO.
 3. Bij niet tijdige ontvangst door INTO van verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook
  (bijvoorbeeld stornering en onvoldoende saldo), is de Klant na het verstrijken van de
  betalingstermijn in verzuim en is de Klant vanaf dat moment de wettelijke handelsrente en
  buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 4.  In het geval dat is overeengekomen dat betaling in termijnen dient te geschieden, zullen
  de volgende termijnen van toepassing zijn, tenzij in de Overeenkomst anders is
  aangegeven:
  a) 1e termijn: 50% direct na het bevestigen door INTO van de Overeenkomst;
  b) 2e termijn: 40% voor oplevering;
  c) 3e termijn: 10% + nacalculatie na oplevering.
 5. INTO heeft het recht facturen elektronisch (per e-mail/online) aan de Klant ter beschikking
  te stellen. Indien de Klant papieren facturen wenst, mag INTO hiervoor kosten in rekening
  brengen.
 6. Het is de Klant niet toegestaan haar betalingsverplichtingen jegens INTO op te schorten,
  dan wel enige inhouding of verrekening toe te passen.
 7. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is INTO gerechtigd haar uit de Overeenkomst
  voortvloeiende verplichtingen op te schorten en om uit andere met de Klant gesloten
  overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen dan waarop de onbetaalde factuur
  betrekking heeft op te schorten. INTO is niet aansprakelijk voor eventueel uit een
  dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn de
  verplichtingen van de Klant jegens INTO onmiddellijk opeisbaar en is INTO gerechtigd haar
  werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
 9. Voor rekening van de Klant komen alle kosten die aan de incasso van een door de Klant
  onbetaalde factuur zijn verbonden, waaronder alle buitengerechtelijke kosten. Deze kosten
  worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten, en bedragen ten
  minste € 250.
 10. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen uiterlijk binnen veertien (14)
  dagen na factuurdatum Schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan INTO. Na het
  verstrijken van die datum wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte en
  de samenstelling van de factuur.
 11. Nadat sprake is van een wijziging van de Overeenkomst dient de Klant de eerstvolgende
  factuur te controleren. Indien de in rekening gebrachte bedragen niet kloppen, dient dit
  uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum Schriftelijk kenbaar te worden
  gemaakt aan INTO. INTO kan nimmer worden gehouden tot compensatie van meer dan
  één termijnfactuur.

Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. INTO spant zich in om de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing
  van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 
 2. Uitvoerings- en leveringstermijnen zijn indicatief. De enkele overschrijding van een termijn
  brengt INTO niet in verzuim.
 3. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door INTO mogelijk te maken, zal de
  Klant INTO steeds tijdig alle in redelijkheid door INTO te verlangen gegevens of inlichtingen
  verschaffen. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan INTO
  verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien INTO om specifieke
  medewerking vraagt, en de Klant haar medewerking niet binnen één maand heeft
  verleend, dan is INTO gerechtigd om de facturering van de Dienst te starten en wordt de
  duur van de Overeenkomst geacht te zijn aangevangen op het moment waarop INTO de
  facturatie start.
 4. De Klant is verantwoordelijk voor het verzorgen van een werkend aansluitpunt (IS/RApunt)
  op de locatie waar de Diensten moeten worden geleverd, indien er een
  koperverbinding geleverd zal worden.
 5. Hardware ten behoeve van connectiviteitsdiensten (met name glasvezel) wordt altijd in een
  19” formaat opgeleverd. De Klant dient te zorgen voor een passende ruimte en vaste
  stroompunten.
 6. Indien de Klant niet voldoet aan de bepalingen uit dit artikel is INTO gerechtigd om extra
  kosten in rekening te brengen en is het mogelijk dat de uitvoerings- en/of leveringstermijn
  niet gehaald wordt.
 7. INTO heeft het recht om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en
  eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van die derde namens
  de Klant te aanvaarden.
 8. De Klant kan diensten via INTO afnemen, die INTO op haar beurt afneemt bij derden (zoals
  Software as a Service-diensten van Microsoft). INTO geeft in deze gevallen in de
  Overeenkomst duidelijk aan dat het gaat om diensten van een derde. In deze situatie
  gelden de algemene voorwaarden van die derden.
 9. Tenzij Schriftelijk is overeengekomen dat INTO hiervoor zorgdraagt, dient de Klant te
  beschikken over een adequaat niveau van beveiliging, zodat wordt voorkomen dat
  ongeoorloofde derden zich toegang kunnen verschaffen tot het netwerk en/of de systemen
  van de Klant en/of er virussen, wormen en/of andere schadelijke software of systemen het
  netwerk binnen kunnen dringen dan wel kunnen worden geïnstalleerd.
 10. Indien INTO hogere kosten maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst dan in de
  Overeenkomst overeengekomen, is de Klant gehouden deze kosten als meerwerk te
  vergoeden, indien deze kosten het gevolg zijn van a) een aanvullende opdracht van de
  Klant, of b) een wijziging in de stand ter techniek; of c) door de Klant aan INTO verstrekte
  gegevens die niet overeenstemmen met de werkelijkheid.
 11. De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik dan wel misbruik van de Dienst en de
  daarvoor toegekende nummers, domeinnamen, IP-adressen, gebruikersnamen,
  wachtwoorden en e-mailadressen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van
  de gegevens die door de Klant op haar systemen worden geplaatst en voor de beveiliging
  van Apparatuur en Zaken tegen oneigenlijk gebruik door derden.
 12. De Klant zal eventueel op de Apparatuur of Zaken aangebrachte typenummers,
  serienummers, logo’s en/of andere aangebrachte markeringen ter identificatie niet
  verwijderen of anderszins onleesbaar maken.
 13. De Klant is zelf verantwoordelijk voor installatie van (beveiligings)updates, tenzij sprake is
  van een expliciete beheerovereenkomst. INTO is niet verantwoordelijk wanneer het product
  dan wel haar dienst niet of gebrekkig functioneert, omdat de updates niet zijn
  geïnstalleerd.
 14. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd
  nakomt;

Artikel 7: Duur, beëindiging en ontbinding

 1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een
  (initiële) looptijd van één jaar.
 2. Tenzij een van de partijen ten minste één maand voor afloop van de initiële periode de
  Overeenkomst Schriftelijk opzegt, wordt de Overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde
  tijd verlengd en kan deze vervolgens op elk moment door een van de partijen Schriftelijk 
  worden beëindigd tegen het einde van de kalendermaand met inachtneming van een
  opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. De
  Overeenkomst blijft van kracht zolang nog niet alle Diensten zijn opgezegd.
 3. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, kan een opzegging door de Klant pas worden
  verwerkt, nadat INTO een door de Klant correct en volledig ingevulde ophefverklaring heeft
  ontvangen. Vanaf dat moment gaat de opzegtermijn lopen conform artikel 7 lid 2 van deze
  algemene voorwaarden.
 4. Indien de Klant een Dienst en/of Overeenkomst vóór het verstrijken van de (minimale)
  contractduur opzegt, brengt INTO de resterende maandelijkse termijnen in rekening aan de
  Klant. Bij annulering dan wel opzegging van de Overeenkomst door de Klant vóórdat
  uitvoering is gegeven aan de Overeenkomst, brengt INTO de eenmalige kosten en de
  maandelijkse termijnen conform de Overeenkomst in rekening aan de Klant, eventueel te
  vermeerderen met gemaakte kosten die separaat door INTO of haar leverancier zijn
  gemaakt.
 5. INTO kan in ieder geval met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande
  ingebrekestelling zonder enige verplichting tot schadevergoeding zijn verplichtingen onder
  de Overeenkomst opschorten (waaronder door één of meerdere Aansluitingen of Diensten
  (tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk) te blokkeren of buiten gebruik te stellen) en
  de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in de volgende gevallen,

 6. Iedere Partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling
  ontbinden in geval van a) een verzoek tot schuldsanering; b) surseance van betaling; c)
  faillissement; d) liquidatie of e) ontbinding, aan de zijde van de andere partij, tenzij de
  curator of bewindvoerder kiest voor voortzetting van de Overeenkomst en daarbij
  onverwijld voldoende zekerheid stelt overeenkomstig artikel 10 en de andere partij instemt
  met voortzetting.
 7. De Klant dient in geval van een (mogelijk) faillissement, surseance van betaling of
  schuldsaneringsregeling INTO hiervan onmiddellijk Schriftelijk in kennis te stellen.
 8. INTO kan nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens haar dienstverlening te
  continueren in geval zich een van de in artikel 7 lid 5 of 7 lid 6 genoemde situaties
  voordoet. Indien de Dienst na een opschorting opnieuw wordt geactiveerd, is INTO
  gerechtigd hiervoor eenmalige tarieven in rekening te brengen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van INTO of haar bedrijfsleiding is INTO niet
  aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade (waaronder begrepen
  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als
  gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, verminking dan wel verlies van 
  Algemene voorwaarden | 7
  bedrijfsgegevens en schade door bedrijfsstagnatie). Voorts is INTO niet aansprakelijk voor
  de hiernavolgende omstandigheden en enige schade die daaruit voortvloeit:
  a) voor handelen of nalaten van door INTO ingeschakelde derden (waaronder aanbieders
  van telecommunicatienetwerken of -diensten en informatie-, content- of SMS
  diensten).
  b) voor de manier waarop Klant gebruik maakt van de geleverde Diensten, Aansluitingen
  of andere voorzieningen. Klant vrijwaart INTO en de leverancier voor alle aanspraken
  van derden die betrekking hebben op de inhoud van het telecommunicatieverkeer
  (daaronder begrepen spraak, beeld, data en onafhankelijk van het medium) en/of de
  gegevens die Klant verstuurt met gebruikmaking van de diensten;
  c) het niet functioneren van Telecommunicatiediensten als gevolg van
  natuurverschijnselen, noodzakelijk onderhoud of overmacht;
  d) het (al dan niet onbevoegde) gebruik van toegangscodes en SIM-kaarten;
  e) het opschorten van verplichtingen, het blokkeren en buiten gebruik stellen van
  Aansluitingen en Diensten.
 2. Indien Zaken worden geleverd door de Klant dan wel door of namens haar het gebruik van
  bepaalde Zaken is bedongen, is INTO niet aansprakelijk voor gebreken die door het gebruik
  van die Zaken ontstaan noch voor de daaruit voortvloeiende schade.
 3. De totale aansprakelijkheid van INTO, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding
  van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van die overeenkomst
  betaalde prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen
  dan € 50.000,-.
 4. De aansprakelijkheid van INTO voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval
  meer bedragen dan € 100.000 per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks
  van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 5. Iedere aanspraak op schadevergoeding van de Klant vervalt in ieder geval 12 maanden
  nadat de Klant bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan worden geacht met de schade
  welke voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor INTO aansprakelijk is of
  zou kunnen zijn.
 6. De Klant vrijwaart INTO tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door
  de Klant en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder verantwoordelijkheid van de Klant
  vallen.
 7. Alle beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de
  schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van INTO of haar
  bedrijfsleiding.

Artikel 9: Inspectie, acceptatie, herstel/omruilen van Zaken en/of Diensten

 1. Binnen zeven Werkdagen nadat de Klant de Zaak en/of Dienst heeft ontvangen, zal hij
  deze inspecteren en INTO informeren, indien de Klant van mening is dat de Zaak en/of
  Dienst een gebrek vertoont en hij de Zaak en/of Dienst niet kan accepteren. Indien INTO
  binnen de genoemde termijn geen klacht of opmerkingen heeft ontvangen, dan wordt de
  Klant geacht de Diensten en/of Zaken onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
 2. Zaken en Diensten gelden als geaccepteerd indien:
  a) INTO de Zaken en/of Diensten per e-mail heeft opgeleverd dan wel de Klant te kennen
  heeft gegeven dat de Zaken en/of Diensten bedrijfsklaar of voltooid zijn;
  b) de Klant niet binnen zeven Werkdagen na ontvangst van het opleveringsdocument (of,
  indien geen opleveringsdocument werd geleverd, de levering van de Zaak en/of Dienst)
  Schriftelijk en gedetailleerd heeft verklaard de Zaken en/of Diensten niet te
  accepteren; of
  c) de Klant de Zaken en/of Diensten operationeel (heeft) gebruikt.
  De Klant mag Zaken en/of Diensten niet weigeren te accepteren omdat zij kleine
  gebreken (waaronder gebreken die de belangrijkste functionaliteiten niet significant
  negatieve zin beïnvloeden) vertonen.
 3. Indien de Klant de Zaken en/of Diensten tijdig, volgens de hiervoor vermelde voorwaarden
  heeft geweigerd te accepteren, zal INTO, indien zij toerekenbaar tekort is geschoten in de
  op haar rustende verplichtingen:
  a) in geval van Diensten, het gebrek (laten) herstellen mits de Dienst niet functioneert in
  overeenstemming met de gedocumenteerde specificaties van die Dienst;
  b) in geval van Zaken, ter keuze van de Klant, het gebrek (laten) herstellen of de
  gebrekkige Zaak omruilen tegen een vergelijkbare Zaak mits:
  • de desbetreffende Zaak aan de Klant ter beschikking is gesteld door INTO;
  • deze Zaak niet functioneert in overeenstemming met de gedocumenteerde
  specificaties van deze Zaak;
  • de Zaak compleet, in de originele verpakking, met alle bijgeleverde documentatie
  en een bewijs van aankoop geretourneerd is; en
  • het gebrek aan de Zaak niet is ontstaan na het moment van aflevering of door een
  oorzaak die is toe te rekenen aan de Klant.
 4. 4. Indien de Klant constateert dat een Zaak een gebrek vertoont, zal INTO beoordelen of de
  producent van die Zaak op grond van de door die producent aan INTO verleende garanties
  het gebrek zal herstellen of de gebrekkige Zaak om zal ruilen tegen een vergelijkbare
  Zaak. Indien dit het geval is, zal INTO, ter keuze van INTO en zonder bijkomende kosten
  voor de Klant, het gebrek (laten) herstellen of de gebrekkige Zaak (laten) omruilen tegen
  een vergelijkbare Zaak mits:
  a) de desbetreffende Zaak aan de Klant ter beschikking is gesteld door INTO;
  b) deze Zaak niet functioneert in overeenstemming met de gedocumenteerde specificaties
  van deze Zaak;
  c) het gebrek zo snel mogelijk na ontdekking van het gebrek, maar in ieder geval binnen
  12 (twaalf) maanden na aflevering bij INTO is gemeld; en
  d) de Zaak compleet, in de originele verpakking, met alle bijgeleverde documentatie en
  een bewijs van aankoop geretourneerd is;
  e) indien de Zaak Apparatuur is, het serienummer en/of IMEI-nummer van deze
  Apparatuur overeenkomt met het serienummer en/of IMEI-nummer op de verpakking,
  en
  f) het gebrek aan de Zaak niet is ontstaan door een oorzaak die is toe te rekenen aan de
  Klant.
 5. INTO is gerechtigd onderzoekskosten in rekening te brengen en is niet gehouden het
  gebrek in de Dienst en/of Zaak te (laten) herstellen of de gebrekkige Zaak te (laten)
  omruilen indien INTO deze Dienst en/of Zaak van een derde betrokken heeft en blijkt dat
  die derde niet verplicht is tot zodanig herstellen of omruilen of, hoewel verplicht, deze
  verplichtingen niet nakomt.
 6. Buiten hetgeen in dit artikel 9 is bepaald, rusten er op INTO geen verplichtingen in verband
  met (gebreken in) het functioneren van Zaken en/of Diensten.
 7. De constatering van een gebrek in een geleverde Zaak leidt er niet toe dat de Klant enige
  op hem rustende verplichting zou mogen opschorten.

Artikel 10: Zekerheid, eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

 1. INTO is te allen tijde gerechtigd om haar moverende redenen de Klant te verplichten
  (aanvullende) zekerheid te stellen door vooruitbetaling (tot ten hoogste het bedrag dat de
  Klant in redelijkheid gedurende zes maanden in totaal aan INTO verschuldigd zou zijn) of
  betaling van een voorschot.
 2. Alle aan de Klant geleverde Zaken blijven eigendom van INTO totdat alle bedragen die de
  Klant aan INTO op grond van de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is,
  volledig aan INTO zijn voldaan.
 3. Aflevering van Zaken door INTO in Nederland geschiedt op het door de Klant aangegeven
  afleveradres, in welk geval het risico voor de Zaken op de Klant overgaat op het moment
  van aankomst op het betreffende adres, of indien is overeengekomen dat de Klant een
  pakbon tekent, het moment waarop de pakbon is getekend. Aflevering van Zaken door
  INTO buiten Nederland geschiedt Ex Works (INCOTERMS 2010).
 4. Kan op het overeengekomen tijdstip niet geleverd worden wegens omstandigheden aan de
  zijde van de Klant, dan is INTO gerechtigd de Zaken op te slaan en de opslagkosten en
  extra transportkosten bij de Klant in rekening te brengen.

Artikel 11: Overmacht

 1. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming (“Overmacht”) aan de zijde van INTO kan
  de Klant INTO niet op haar verplichtingen aanspreken. In geval van Overmacht worden die
  verplichtingen opgeschort tot het moment dat INTO alsnog in staat is deze op de
  overeengekomen wijze na te komen, zonder enige aansprakelijkheid.
 2. Van Overmacht is onder meer sprake indien INTO niet aan haar verplichtingen kan voldoen
  als gevolg van handelen dan wel nalaten van de Klant, defecten en/of storingen in de
  Zaken, de systemen en/of het netwerk van de Klant, oneigenlijk gebruik van of inbraak in
  de Zaken (zoals telefooncentrales) van de Klant, ransomware bij de Klant en/of klanten
  van de Klant, defecten en/of storingen in de infrastructuur, fraude, misbruik, onderhoud,
  oorlog(sgevaar), oproer, terreur, aanslagen, molest, brand, waterschade, vorst,
  onwerkbaar weer, blikseminslag, storm, overtreding, aardbeving, (nucleaire) explosies,
  werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen zoals wijzigingen in wet- en
  regelgeving of het intrekken van telefoonnummers door autoriteiten, storing in levering van
  energie, veiligheids- en milieueisen (zoals vervuilde grond, verzakkingen van grond en/of
  gebouwen, en asbest), geweigerde en/of beperkte toegang tot percelen en/of gebouwen,
  door grondeigenaren gestelde voorwaarden (zoals aanbrengen sierbestrating of bepaalde
  werken), vertragingen in het verkrijgen van benodigde vergunningen, kabelbreuk(en)
  veroorzaakt door derden, storingen of tekortkomingen in dienstverlening van derden. 

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door of namens INTO ontwikkelde of ter
  beschikking gestelde Zaken en/of Diensten berusten uitsluitend bij INTO, aan haar
  gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers of toeleveranciers.
 2. De Klant krijgt het recht om gedurende de duur van de Overeenkomst of de tijd die in de
  Overeenkomst is gespecificeerd, de door INTO geleverde Zaken en/of Diensten te
  gebruiken voor de doeleinden die in de Overeenkomst zijn omschreven. Een aan de Klant
  toekomend gebruiksrecht is niet-exclusief, en kan niet worden overgedragen, doorgegeven
  of verpand.
 3. De Klant gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij eventuele Software en
  documentatie. Het is de Klant niet toegestaan derden gebruik van deze Software en/of
  documentatie te laten maken. De Klant vrijwaart INTO en stelt INTO schadeloos voor de
  gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van INTO of derden, ontstaan
  door het in strijd met de Overeenkomst gebruiken van Diensten en Apparatuur.
 4. De Klant kan het intellectuele eigendomsrecht krijgen van specifiek voor de Klant
  ontwikkelde Zaken en/of Diensten, maar enkel en alleen indien dit schriftelijk in de
  Overeenkomst is overeengekomen. INTO behoudt altijd het (intellectuele eigendoms)recht
  om onderdelen of materialen die de basis vormen van deze specifieke producten voor INTO
  of voor derden te blijven gebruiken. Dit beperkt INTO niet om een vergelijkbaar product te
  ontwikkelen en te exploiteren, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen en in een
  overeenkomst is vastgelegd.
 5. Het is INTO toegestaan technische maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met wachtwoorden
  of versleuteling, ter bescherming van de Zaken en/of Diensten. Indien INTO door middel
  van technische bescherming de Zaken en/of Diensten heeft beveiligd, is het de Klant niet
  toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 6. De Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
  beschikbaarstelling aan INTO van Zaken, voor websites bestemd materiaal, databestanden
  en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie.
  De Klant vrijwaart INTO tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de
  bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of
  integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
 7. INTO is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit Schriftelijk is
  overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 13: Privacy

 1. In het kader van de Overeenkomst kan INTO persoonsgegevens van de Klant verwerken,
  bijvoorbeeld betreffende het personeel of klanten. In dat geval doet INTO dat als
  verwerker. De Klant is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van die
  persoonsgegevens.
 2. INTO doet haar uiterste best om voor de Klant persoonsgegevens veilig te houden en zorgt
  daarom in ieder geval voor passende, technische en organisatorische maatregelen. Dit zijn
  de maatregelen die in de Overeenkomst zijn beschreven. Als in de Overeenkomst hierover
  niets is afgesproken, hanteert INTO haar standaard maatregelen. Indien de Klant wil weten
  welke maatregelen INTO neemt en hoe INTO persoonsgegevens beschermt, dan zal INTO
  de Klant hierover desgevraagd informeren.

Artikel 14: Geheimhouding en niet-overname beding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan
  elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als
  vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat
  de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op
  aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de
  Overeenkomst. De verplichting tot geheimhouding geldt niet indien een wettelijke plicht
  openbaarmaking van die informatie gebiedt en eindigt één jaar na het beëindigen van de
  Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. INTO zal geen kennisnemen van gegevens die de Klant opslaat en/of verspreidt via de
  Diensten van INTO, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de
  Overeenkomst of de kwaliteit van het Project en/of INTO daartoe verplicht is krachtens een
  wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal INTO zich inspannen de
  kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar
  macht ligt.
 3. Het is de Klant, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van INTO, niet toegestaan
  tijdens de looptijd van de Overeenkomst en gedurende twee (2) jaar na afloop daarvan
  medewerkers van INTO in dienst te nemen, direct of indirect zakelijke betrekking met hen
  aan te gaan of werkzaamheden door hen te laten verrichten, anders dan in het kader van
  de Overeenkomst. Indien de Klant dit artikel overtreedt, verbeurt de Klant aan INTO een
  direct opeisbare boete van € 10.000 per overtreding, te vermeerderen met € 500 voor
  iedere dag gedurende welke de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de verplichting
  tot het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete
  overstijgt.

Artikel 15: Overdracht

 1. De Klant kan zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst, waaronder het
  gebruik van Diensten, niet overdragen, doorleveren of anderszins aan derden ter
  beschikking stellen anders dan in de Overeenkomst vermeld zonder voorafgaande
  Schriftelijke toestemming van INTO.
 2. Het is INTO toegestaan de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan
  haar gelieerde ondernemingen over te dragen.


Artikel 16: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen INTO en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing.
 2. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van
  de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Breda), tenzij INTO ervoor kiest de zaak aanhangig
  te maken voor de rechter van de vestigingsplaats van de Klant.

Artikel 17: Slotbepalingen

 1. INTO is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden
  op het aangekondigde tijdstip. INTO zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Klant
  toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen
  jegens de Klant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven
  de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. INTO en de
  Klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de
  nietige of vernietigde bepaling overeen te komen.

Connectiviteit

Dit hoofdstuk is, naast hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op
connectiviteitsdiensten (zoals internet en andere vaste diensten) die worden geleverd over een
drager. Een drager kan zijn: glasvezel, koper of radioverbindingen (waaronder straalverbindingen,
4G, 5G en satelliet).

 

Artikel 18: Levering en acceptatie

 1. INTO behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Overeenkomst te annuleren dan wel
  in overleg met de Klant aan te passen indien van INTO naar maatstaven van redelijkheid
  en billijkheid (bijvoorbeeld als gevolg van uitzonderlijk hoge graaf- en installatiekosten)
  niet verwacht mag worden dat zij haar aanbod gestand doet.

Artikel 19: Prijs en betaling

 1. Ten aanzien van de berekening van de aansluitkosten gaat INTO er van uit dat de graaf- en
  installatiewerkzaamheden (voor zover van toepassing): i) geen ondergrondse obstakels
  c.q. problemen (zoals maar niet beperkt tot vervuilde grond) of vervuilde gebouwen (zoals
  maar niet beperkt tot asbest) omvatten; ii) geen kraan- en/of abseilwerkzaamheden
  omvatten; iii) (kunnen) worden uitgevoerd door een door INTO aangestelde aannemer en
  conform de door INTO gestelde specificaties; en iv) plaats kunnen vinden op Werkdagen.
  Kosten die verband houden met afwijkingen van hetgeen hierboven is bepaald, worden op
  basis van nacalculatie door INTO separaat in rekening gebracht en dienen door de Klant te
  worden voldaan.
 2. Additionele eenmalige en/of terugkerende kosten voor patches en/of interconnectie op niet
  door INTO beheerde locaties kunnen op basis van nacalculatie door INTO separaat in
  rekening worden gebracht en dienen door de Klant te worden voldaan.

Artikel 20: Dienstverlening en beschikbaarheid

 1. INTO kan, indien gewenst en tegen betaling, Zaken leveren ten behoeve van het gebruik
  van de Dienst. De Klant is na levering te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze Zaken
  en de configuratie ervan, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De Klant mag de Dienst en de eventueel daaruit voortvloeiende bandbreedte enkel inzetten
  voor eigen gebruik. Het is de Klant niet toegestaan de Dienst en de daaruit voortvloeiende
  bandbreedte (onder) te verhuren, te verkopen of op enig andere wijze ter beschikking te
  stellen aan derden, tenzij INTO daarvoor haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
  toestemming heeft gegeven.
 3. INTO is verplicht om medewerking te verlenen aan de aan haar gerichte verzoeken van
  bevoegde (overheids)instanties om de persoonsgegevens af te geven dan wel (realtime)
  inzage te geven in het telefoon en/of dataverkeer van de Klant. INTO heeft hierover geen
  informatieverplichting richting de Klant.
 4. INTO zal zich inspannen om te zorgen dat de Klant gebruik kan maken van de Netwerken
  die direct of indirect verbonden zijn met het Netwerk van INTO. INTO kan niet garanderen
  dat deze Netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van Netwerken van
  derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. INTO zal zich
  inspannen om de Klant hierover tijdig te informeren.
 5. De beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst is mede afhankelijk van enkele externe
  factoren, waaronder de internetverbinding van de Klant indien bijvoorbeeld een VOIPdienst wordt afgenomen. 

Artikel 21: Onderhoud en storingen

 1. INTO heeft het recht om de Diensten en de aan de Klant beschikbaar gestelde Netwerken
  of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud,
  aanpassing of verbetering daarvan. INTO zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling
  zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de
  Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. INTO is echter
  nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige
  buitengebruikstelling, tenzij Schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.
 2. Slechts indien Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is INTO gehouden te beschikken
  over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.
 3. INTO is gerechtigd om de werking en de technische specificaties van de Dienst te allen tijde
  in het belang van de voortzetting van de Dienst te wijzigen. Tenzij dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal INTO de Klant tijdig op de hoogte brengen van deze wijzigingen. INTO is
  niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de betrokken wijzigingen.
 4. Eventuele storingen zullen zo spoedig mogelijk door INTO worden onderzocht. INTO zal
  zich ertoe inspannen om de storing zo spoedig mogelijk op te lossen. Voor de wijze van
  melden en afhandeling, alsmede de responsetijden wordt verwezen naar de Service Level
  Agreement (SLA), welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

Artikel 22: Verbruik en kosten

 1. De Klant zal op een behoorlijke wijze gebruik maken de Dienst. INTO is gerechtigd om
  excessief gebruik van de Dienst in rekening te brengen bij de Klant.

INTO Mobile

Dit hoofdstuk is, naast hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op Diensten
welke door INTO worden geleverd aan de Klant door middel van het ter beschikking stellen van
meerdere SIM-kaarten, eventueel in combinatie met Apparatuur.

 

Artikel 23: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Klant is gehouden de informatie, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst en/of
  benodigd voor de oplevering van de Dienst en de hieronder genoemde documenten te
  verstrekken aan INTO:
  • - bij natuurlijke personen: een identificatiebewijs als bedoeld in de Wet op de
  Identificatieplicht en een bewijs van een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland;
  • - bij ondernemingen en/of rechtspersonen: een uittreksel van hun registratie bij de
  Kamer van Koophandel niet ouder dan twee maanden en een identificatiebewijs
  (als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht) van de bevoegde
  vertegenwoordiger van de onderneming of rechtspersonen.
 2. Onverminderd diens verplichtingen op grond van de Overeenkomst is de Klant zelf
  verantwoordelijk voor het (tijdig) opzeggen of wijzigen van zijn bestaande
  overeenkomst(en) met andere leveranciers van (telecommunicatie)diensten (“Bestaande
  Leveranciers") waarbij vergelijkbare diensten worden geleverd (zoals internetdiensten) of
  waarbij de diensten van de Bestaande Leveranciers afhankelijk zijn van de Diensten (zoals
  PIN of alarmdiensten). INTO is niet verantwoordelijk voor de betaling van eventuele
  beëindigingsvergoedingen die de Klant dient te betalen aan de Bestaande Leveranciers of
  voor het betalen van wijzigingskosten in verband met het kunnen blijven afnemen van de
  diensten van die bestaande Leverancier.

Artikel 24: Algemene duur

 1. De (initiële) looptijd van de Overeenkomst wordt gerekend vanaf de datum waarop de
  eerste SIM-kaart is geactiveerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de
  Overeenkomst. Dit geldt niet voor SIM-kaarten van naar INTO overgedragen (geporteerde)
  nummers. Daarvoor geldt dat de looptijd van de Overeenkomst per SIM-kaart afzonderlijk
  wordt gerekend vanaf de datum van overdracht van het nummer aan INTO, tenzij
  schriftelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst. Facturering van een Dienst vindt
  plaats vanaf de activatiedatum van de SIM-kaart.
 2. Indien de Overeenkomst door de Klant voortijdig, dat wil zeggen voor het einde van de
  initiële looptijd (gedeeltelijk) wordt opgezegd/beëindigd, dan is – onverminderd de overige
  rechten van INTO – direct na de voortijdige opzegging/beëindiging een afkoopsom
  verschuldigd door de Klant. Deze afkoopsom bestaat naast de openstaande gefactureerde
  bedragen voor de Dienst uit: (i) 100% van het vaste terugkerende maandelijkse tarief voor
  de Dienst, te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat de Overeenkomst te vroeg is
  opgezegd/beëindigd, en – indien van toepassing – (ii) de maandelijkse variabele tarieven
  voor de Diensten, voor de volledige initiële looptijd van de Overeenkomst. Het deel van de
  afkoopsom dat betrekking heeft op de maandelijkse tarieven voor de Diensten wordt
  bepaald door het gemiddelde maandelijkse volume dat met de Dienst is gegenereerd te
  vermenigvuldigen met het aantal maanden dat de Overeenkomst te vroeg is
  opgezegd/beëindigd en – indien van toepassing – (iii) het vaste terugkerende maandelijkse
  tarief voor de koop van het mobiele toestel, te vermenigvuldigen met het aantal maanden
  dat de Overeenkomst te vroeg is opgezegd/beëindigd. Indien de Klant de Overeenkomst
  vóór oplevering van de Dienst opzegt, is hij tevens het eenmalige tarief voor de installatie
  en/of oplevering van de Dienst – zonder kortingen – aan INTO verschuldigd. 

Artikel 25: Mobiele diensten

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, bestaat de Dienst uit het
  ter beschikkking stellen door INTO van een SIM-kaart, waarmee, al dan niet in combinatie
  met de Apparatuur, de mogelijkheid wordt geboden om spraak en/of gegevens te versturen
  en te ontvangen over het Netwerk.

Artikel 26: Dienstenniveau en het gebruik van de Dienst

 1. De Klant houdt zich aan de eisen die een redelijk gebruik van de Diensten meebrengen.
 2. De Dienst is bedoeld voor individueel gebruik door de Klant. Tenzij anders is
  overeengekomen in de Overeenkomst is het niet toegestaan de Dienst te wederverkopen of
  anderszins voor commerciële doeleinden aan te wenden, zoals het (tegen betaling)
  beschikbaar stellen van de verbinding aan derden of het beschikbaar stellen van de
  verbinding aan meerdere gebruikers.
 3. Het door de Klant aangeboden telecommunicatieverkeer dient zijn oorsprong te hebben op
  het Netwerk, tenzij er sprake is van Roaming of indien anders is overeengekomen. Het is
  de Klant derhalve niet toegestaan om gebruik te maken van de Dienst indien het
  aangeboden telecommunicatieverkeer zijn oorsprong heeft buiten het Netwerk,
  bijvoorbeeld het bedrijfsnetwerk van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan zonder
  voorafgaande toestemming van INTO om het mobiele telefoonverkeer dat door de Diensten
  wordt mogelijk gemaakt als vast telefoonverkeer om te (laten) zetten voordat het door
  INTO naar de eindbestemming wordt gerouteerd. Het is de Klant bijvoorbeeld niet
  toegestaan om gebruik te maken van SIM- of GSM-boxen of soortgelijke Apparatuur.
 4. Het is Klant niet toegestaan om bij data only SIM-kaarten een dedicated voice-verbinding
  op te zetten.
 5. De Klant is verplicht om een 06-nummer alleen te gebruiken in apparaten waarmee een
  spraakverbinding tot stand kan worden gebracht.
 6. Voor bepaalde Diensten kan INTO toegangscodes verstrekken (zoals de beheerportal).
  Klant is verantwoordelijk voor het bewaren en beveiligen van deze toegangscodes door
  derden en stelt INTO onmiddellijk op de hoogte bij onbevoegd gebruik. Bij (een vermoeden
  van) onbevoegd gebruik is INTO gerechtigd de toegangscodes direct te blokkeren.
 7. De Diensten werken met behulp van radiosignalen. Deze signalen kunnen worden gestoord
  door externe omstandigheden waarop INTO geen enkele invloed heeft. Mede hierdoor kan
  INTO de kwaliteit van de verbinding niet garanderen. Door onderhoud of storingen kan het
  zijn dat er tijdelijk weinig of helemaal geen bereik is. INTO is in dit opzicht niet
  aansprakelijkheid voor enige schade die hieruit voortvloeit. INTO is een compensatie (als
  bedoeld in artikel 7.1a van de Telecommunicatiewet) verschuldigd als de levering van de
  Dienst als gevolg van een storing in het Netwerk voor een aaneengesloten periode meer
  dan 12 uur volledig is onderbroken.
 8. INTO kan wijzigingen aanbrengen wat betreft de landen en/of netwerken waarvandaan
  mobiel bellen en gebeld worden in het buitenland mogelijk is. Klant kan gebruikmaken van
  deze roaming netwerken, met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden,
  kwaliteitskenmerken en voorschriften die voor het betreffende land of netwerk gelden.
  INTO staat niet in voor de kwaliteit van het betreffende netwerk.
 9. INTO behoudt zich het recht voor om netwerkstandaarden, netwerkspecificaties, netwerken
  in het algemeen, technologieën en technieken te wijzigen, uit te breiden, op te schorten of
  te beëindigen indien INTO dit in verband met bedrijfseconomische, technische en/of
  commerciële redenen nodig acht, dit uitsluitend ter beoordeling van INTO, of indien INTO
  niet (meer) kan beschikken over specifieke Zaken en/of Diensten die door derden worden
  geleverd.
 10. Tenzij schriftelijk in de Overeenkomst overeengekomen, is het de Klant niet toegestaan om
  de Diensten in te zetten voor machine-to-machine (M2M) toepassingen.
 11. Klant mag Diensten niet zodanig gebruiken dat (a) sprake is van kunstgrepen, waaronder
  begrepen simboxen of automatische oproepsystemen, waardoor Klant of een derde
  financieel voordeel behaalt, en/of (b er aan INTO en/of derden schade wordt toegebracht,
  en/of (c) de integriteit van het Netwerk in gevaar wordt gebracht en/of (d) er een
  onevenredige belasting van het Netwerk ontstaat.
 12. Indien INTO gegronde aanwijzingen heeft dat de Klant de bepalingen in dit artikel niet
  naleeft en/of bij misbruik en/of niet redelijk gebruik n, is INTO, afhankelijk van de ernst
  van de tekortkoming, gerechtigd de Overeenkomst en/of Diensten en/of Aansluitingen per
  direct geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te beëindigen, onverminderd het recht
  van INTO de volledige gebruikskosten conform artikel 31 lid 1 van deze algemene
  voorwaarden te vorderen. INTO zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade Klant als
  gevolg hiervan lijdt.

Artikel 27: SIM-kaarten en Apparatuur

 1. Een door INTO aan de Klant ter beschikking gestelde SIM-kaart is en blijft eigendom van
  INTO. Na het eerste verzoek van INTO hiertoe dient de Klant de SIM-kaart aan INTO te
  retourneren na het einde van de Overeenkomst. De Klant dient eventueel zelf geschikte
  (vervangende) Apparatuur aan te schaffen om gebruik te kunnen maken van de Diensten.
 2. INTO heeft het recht om de SIM-kaarten te vervangen. INTO mag kosten in rekening
  brengen voor de vervanging van een gestolen of defecte SIM-kaart. Deze kosten staan
  vermeld in de tarievenlijst behorende bij het afgenomen mobiele prijsplan.
 3. Aan elke SIM-kaart is een pincode (persoonlijk identificatienummer) en een PUK-code
  (persoonlijke deblokkeringssleutel) verbonden. De Klant dient alle mogelijke
  voorzorgsmaatregelen te nemen om de pin- en PUK-codes te beschermen tegen verlies,
  diefstal en/of beschadiging en is verantwoordelijk voor onbevoegd gebruik.
 4. Bij diefstal of verlies van de SIM-kaart dient de Klant de betreffende Aansluiting onverwijld
  buiten gebruik te (laten) stellen. De Klant blijft aansprakelijk voor de Gebruikskosten tot
  aan het moment waarop blokkering van de Aansluiting plaatsvindt.
 5. De Klant mag de SIM-kaart uitsluitend gebruiken in combinatie met CE-gecertificeerde
  Apparatuur. Als uit onderzoek door INTO blijkt dat klachten van de Klant met betrekking
  tot de werking van Diensten niet te wijten zijn aan het Netwerk, kan de Klant verplicht
  worden de Apparatuur ter controle aan INTO aan te bieden. Indien INTO vaststelt dat de
  Apparatuur van de Klant de goede werking van het Netwerk verstoort, is INTO gerechtigd
  de betreffende SIM-kaart van die Apparatuur onmiddellijk buiten werking te stellen.

Artikel 28: Telefoonnummers en nummerportering

 1. Ten behoeve van de Dienst kan door INTO aan de Klant een of meerdere
  telefoonnummer(s) ter beschikking worden gesteld. De Klant kan geen rechten doen
  gelden ten aanzien van het gebruik of behoud daarvan, behoudens toepasselijke wettelijke
  voorschriften. Indien noodzakelijk vanwege het continueren van de Dienst of de
  netwerkinfrastructuur van INTO of vanwege gewijzigde wet- of regelgeving of indien een
  bevoegde autoriteit dit beveelt, is INTO gerechtigd nummers als bedoeld in dit artikel te
  wijzigen dan wel in te trekken.
 2. Indien de Klant een nummer wenst te porteren naar een andere aanbieder dan dient de
  Klant het verzoek te richten aan deze aanbieder. Indien de Klant voor het einde van de
  initiële looptijd het nummer porteert naar een andere aanbieder, dan geldt dit als een
  voortijdige beëindiging en is de voortijdige beëindigingsregeling van artikel 24 lid 2 van de
  Algemene Voorwaarden van toepassing.
 3. Nummerportering en nummerbehoud zijn niet mogelijk bij data only SIM-kaarten. In dat
  geval komt bij beëindiging van de Overeenkomst het mobiele nummer te vervallen.
 4. Nummerbehoud is een afzonderlijk overeen te komen dienst waarop voorwaarden van
  toepassing zijn. De Klant accepteert dat INTO geen verantwoordelijkheid of
  aansprakelijkheid aanvaardt voor het welslagen van aangevraagd nummerbehoud.
 5. Een maand na beëindiging van de Overeenkomst komt het nummer te vervallen, tenzij de
  Klant tijdig nummerbehoud heeft aangevraagd

Artikel 29: Content en contentdiensten

 1. Op Content(diensten) en andere uit hoofde van de Overeenkomst door INTO ter
  beschikking gestelde diensten en/of producten rusten intellectuele eigendomsrechten die
  uitsluitend toebehoren aan INTO, aan haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers of
  andere derden. INTO verleent de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om
  deze producten en/of Content(diensten) te gebruiken gedurende de looptijd van de
  Overeenkomst en in overeenstemming met het beoogde gebruik, zoals onder meer
  genoemd in artikel 26 van de Algemene Voorwaarden. Het is de Klant niet toegestaan
  Content te bewerken, kopiëren, aan derden door te zenden of anderszins te
  verveelvoudigen of openbaar te maken.
 2. De toegang tot, het gebruik en/of de afname van Contentdiensten door de Klant leidt er
  niet toe dat enig op Content rustend recht van intellectuele eigendom aan de Klant wordt
  overgedragen.
 3. De Klant vrijwaart INTO en stelt INTO schadeloos voor de gevolgen van inbreuken op
  intellectuele eigendomsrechten van INTO of derden, ontstaan door het in strijd met deze
  algemene voorwaarden en de Overeenkomst gebruiken van Content.
 4. De Klant dient te beschikken over deugdelijk functionerende, voor de Content(diensten)
  vereiste Apparatuur en softwareapplicaties. INTO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
  voor het niet (goed) functioneren van Contentdiensten als gevolg van gebreken in het
  Apparatuur en/of door Klant gebruikte Software.
 5. INTO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van
  Contentdiensten die de Klant van derden afneemt.
 6. De Klant zal zich houden aan eventuele voorwaarden die gelden voor Contentdiensten.
 7. INTO behoudt zich het recht voor om Contentdiensten (zoals de beheerportal) zonder
  voorafgaande aankondiging te wijzigen, tijdelijk buiten gebruik te stellen dan wel stop te
  zetten. INTO streeft ernaar om een gelijkwaardige Dienst hiervoor in de plaats te stellen.

Artikel 30: Onderhoud en storingen

 1. INTO kan voor onderhoud aan het Netwerk of indien incidenten daartoe noodzaken het
  Netwerk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. INTO zal deze buitengebruikstelling
  voor zover mogelijk tijdig en van tevoren kenbaar maken, tenzij het gaat om korte of
  beperkte onderbrekingen.
 2. Eventuele storingen zullen zo spoedig mogelijk door INTO worden onderzocht. INTO zal
  zich ertoe inspannen om de storing zo spoedig mogelijk op te lossen. Op storingen is de
  wettelijke compensatie van kracht.
 3. De technische eigenschappen van Diensten en/of het Netwerk kunnen door INTO gewijzigd
  worden. Zonder gegronde of dringende redenen zal INTO een Dienst niet tijdelijk beperken
  of stopzetten.

Artikel 31: Gebruikskosten en betalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders in de Overeenkomst overeengekomen, is de Klant voor het
  gebruik van de levering van de Diensten verschuldigd:
  • Een vergoeding per ontvangen of verzonden oproep en/of data en/of een gebruiken/of een bestemmingsafhankelijk tarief (hieronder worden ook Roaming tarieven
  verstaan);
  • Een vergoeding voor overig dienstspecifiek verbruik op basis van een
  verbruikerstarief;
  • Een maandelijks met de Klant overeengekomen vast tarief;
  • Een eenmalig tarief voor de installatie en/of oplevering van de Dienst;
  • Optioneel: een maandelijks met de Klant overeengekomen, vast tarief voor de koop
  van een mobiel toestel, totdat de koopprijs is voldaan.
 2. Klant stemt ermee in dat de in de Overeenkomst genoemde tarieven beschouwd worden
  als een alternatief tarief, zoals bedoeld in de EU roaming regulering.
 3. Indien een Bundel is overeengekomen dan geldt dat de Bundel persoonsgebonden is en
  gebonden aan de Dienst. Ongebruikt tegoed kan niet worden meegenomen naar de
  volgende maand. De Klant kan zijn Bundel niet terug laten storten, overschrijven of
  anderszins overdragen aan een derde. De Bundel blijft in eigendom van INTO totdat de
  verschuldigde vergoedingen door de Klant zijn betaald. De Bundel komt automatisch te
  vervallen indien de Overeenkomst wordt beëindigd zonder dat de Klant aanspraak kan
  maken op enige vorm van terugbetaling of compensatie.
 4. In gevallen anders dan na beëindiging van de Overeenkomst behoudt INTO zich het recht
  voor om de kosten van een afsluiting en/of heraansluiting van (delen van) de Dienst(en)
  aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 32: Redelijk gebruik

 1. De Abonnementen zijn bedoeld voor consumenten/gebruikers met een woon- of
  verblijfplaats in Nederland, of een stabiele link met Nederland, wat zich uit in een frequente
  en substantiële aanwezigheid.
 2. INTO behoudt zich het recht om maatregelen te nemen om overbelasting van haar netwerk
  te voorkomen.
 3. INTO verstaat in ieder geval, doch niet uitsluitend, onder ‘Oneigenlijk gebruik’ dan wel
  ‘misbruik’:
  - Gebruik dat voortkomt uit de omstandigheid dat Klant geen woon- of verblijfplaats in
  Nederland heeft en/of geen stabiele link heeft met Nederland. Dit kan zich bijvoorbeeld
  uiten in het feit dat over een periode van minimaal 4 maanden de aanwezigheid en/of
  het gebruik van (data) diensten in het buitenland groter is dan in Nederland, de SIMkaart langere periodes inactief is en/of enkel wordt gebruikt om te roamen of enkel
  wordt gebruikt voor telefoongesprekken in of vanuit de EU of USA;
  - Gebruik dat voortkomt uit (georganiseerde) wederverkoop van de Abonnementen aan
  personen zonder woon- of verblijfplaats in Nederland en/of zonder stabiele link met
  Nederland;
  Indien INTO vaststelt dat sprake is van oneigenlijk gebruik dan wel misbruik, behoudt zij
  zich het recht voor het maximale gereguleerde tarief wholesale voor het roamingverkeer in
  rekening te brengen en/of het verbruik tegen de reguliere tarieven zoals opgenomen in het
  tarievenoverzicht in rekening te brengen, de schade te verhalen en/of de dienstverlening
  (wholesale tijdelijk of permanent) te beëindigen.
 4. Indien onbeperkt bellen in de EU (of EU/USA) of de bundel ‘Onbeperkt bellen naar de EU’
  onderdeel uitmaakt van het Abonnement, geldt op basis van een redelijk gebruik dat er
  naar maximaal 300 verschillende internationale vaste en mobiele nummers per maand kan
  worden gebeld per Abonnement (met uitzondering van servicenummers).
 5. INTO behoudt zich het recht voor om bij handelen in strijd met redelijk gebruik met
  onbeperkt bellen in de EU (of EU/USA) of met de bundel ‘Onbeperkt bellen naar de EU’ het
  verbruik tegen de reguliere tarieven zoals opgenomen in het tarievenoverzicht in rekening
  te brengen of het gebruik in de EU (of EU/USA) uit te zetten. INTO behoudt zich daarnaast
  het recht voor om bij onredelijk gebruik hierover contact op te nemen met Klant.
 6. In het geval van (een vermoeden van) omzeiling van de bepalingen met betrekking tot
  redelijk gebruik dan wel gebruik op een manier waarvoor de abonnementen niet bedoeld
  zijn, oneigenlijk gebruik, heeft INTO het recht om de verbinding tijdelijk op te schorten of
  om de snelheid of kwaliteit van de verbinding tijdelijk te beperken. INTO informeert Klant
  van tevoren. INTO heeft het recht om het Abonnement te wijzigen naar de hoogst
  mogelijke internetabonnement met een nationaal limiet of om de Overeenkomst te
  beëindigen. INTO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit en
  Klant blijft kosten verschuldigd voor de wel gemaakte kosten.

Artikel 33: (Wijzigingen) en algemene beëindigingsbepalingen

 1. In verband met het bepaalde in artikel 26 lid 8 van deze algemene voorwaarden is INTO
  gerechtigd de Overeenkomst (gedeeltelijk) te beëindigen, met inachtneming van een
  aankondigingstermijn van ten minste één maand. In dat geval biedt INTO zo mogelijk een 
  vervangende Dienst aan. Indien de Klant de vervangende dienst niet wenst te accepteren,
  of indien geen vervangende dienst beschikbaar is, wordt de Overeenkomst beëindigd per
  de (aangekondigde) datum dat INTO de dienstverlening staakt.

Telecom

Dit hoofdstuk is, naast hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien INTO
Diensten levert betreffende telefonie over een computernetwerk en aanverwante diensten, zoals
(X)DSL, mobiel en VOIP.

 

Artikel 34: Uitvoering

 1. De Klant kan, indien gewenst in overleg en tegen betaling, Zaken leveren ten behoeve van
  het gebruik van de Dienst. De Klant is na levering te allen tijde zelf verantwoordelijk voor
  deze Zaken en de configuratie daarvan.
 2. Het is de Klant niet toegestaan de Dienst, zoals bedoeld in deze module, onder te verhuren
  of anderszins ter beschikking te stellen aan derden, zonder Schriftelijke toestemming van
  INTO.

Artikel 35: Dienstverlening en beschikbaarheid

 1. INTO biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid beschikbaarheid, tenzij Schriftelijk
  anders overeengekomen.
 2. Behoudens tegenbewijs zal de door INTO gemeten beschikbaarheid en serviceniveau
  gelden als volledig bewijs.
 3. INTO zal zich inspannen om te zorgen dat de Klant gebruik kan maken van de netwerken
  die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van de Klant. Aan het gebruik van
  netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn.
  INTO zal zich inspannen om de Klant hierover tijdig te informeren.
 4. De beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst is mede afhankelijk van enkele externe
  factoren, waaronder de internetverbinding van de Klant indien bijvoorbeeld een VOIPdienst wordt afgenomen.

Artikel 36: Onderhoud

 1. INTO heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen
  ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. INTO zal proberen een
  dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten
  plaatsvinden en zich inspannen om de Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande
  buitengebruikstelling. INTO is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is
  ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij Schriftelijk expliciet anders
  is overeengekomen.
 2. Slechts indien Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is INTO gehouden te beschikken
  over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.
 3. INTO is gerechtigd om de werking en de technische specificaties van de Dienst te allen tijde
  in het belang van de voortzetting van de Dienst te wijzigen. Tenzij dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal INTO de Klant tijdig op de hoogte brengen van deze wijzigingen. INTO is
  niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de betrokken wijzigingen.


Artikel 37: Verbruik en kosten

 1. De Klant zal op een behoorlijke wijze gebruik maken de Dienst. Indien overeengekomen, is
  INTO gerechtigd om excessief gebruik van de Dienst in rekening te brengen bij de Klant
 2. INTO kan een maximum stellen aan de hoeveelheid belminuten die de Klant per maand in
  het kader van de Dienst mag gebruiken. Bij overschrijding van dit maximum is INTO
  gerechtigd extra (verbruiks)kosten in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra
  belminuten die in de offerte zijn vermeld.
 3. Extra belminuten of extra kosten die verbonden zijn aan de Dienst zullen maandelijks apart
  en gespecificeerd in rekening worden gebracht aan de Klant
 4. Indien door INTO geen maximum is gesteld aan de hoeveelheid belminuten dat de Klant
  per maand in het kader van de Dienst mag gebruiken, geldt een ‘Fair Use Policy’. In dat 
  geval zal, aan de hand van het gemiddelde verbruik over alle klanten, een reële
  hoeveelheid belminuten vastgesteld worden. Overschrijdt de Klant die hoeveelheid
  meerdere malen, dan zal INTO contact opnemen met de Klant om tot een redelijke
  oplossing te komen, bijvoorbeeld een hoger tarief.


Artikel 38: Nummerbeheer

 1. Klant heeft de mogelijkheid om ten behoeve van de Dienst een nieuw telefoonnummer te
  kiezen, al dan niet gebonden aan een geografisch gebied, of een telefoonnummer mee te
  nemen vanuit een overeenkomst bij een derde.
 2. Voor de uitvoering van nummerbehoud volgt de Klant, voor zover mogelijk, de instructies
  van INTO op. INTO is gerechtigd eenmalige kosten voor nummerbehoud in rekening te
  brengen bij de Klant. INTO is niet aansprakelijk voor het opzeggen van lopende
  overeenkomsten bij een derde met betrekking tot het betreffende telefoonnummer.
 3. De Klant verklaart, indien van toepassing, het geografische telefoonnummer enkel te
  gebruiken in het geografische gebied waarvoor dit nummer is bestemd. De Klant vrijwaart
  INTO van alle mogelijke gevolgen bij het niet naleven hiervan.
 4. Indien INTO dit in het geval van een goede functionering van de Dienst of het voldoen aan
  wet en regelgeving noodzakelijk acht, is hij gerechtigd het telefoonnummer van de Klant te
  wijzigen. INTO zal hierbij zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de Klant.
  INTO is niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding als gevolg van de wijziging.
 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst komt het telefoonnummer van de Klant te vervallen,
  tenzij de Klant gebruik maakt van nummerbehoud en het telefoonnummer onderbrengt bij
  een derde.

Installatie

Dit hoofdstuk is, naast hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien INTO
bij de Klant Apparatuur, netwerksystemen en/of bekabeling (hierna te noemen: ‘systeem’)
installeert (hierna te noemen: ‘installatiewerkzaamheden’).


Artikel 39: Verplichtingen Klant

 1. De Klant verschaft tijdig, maar in ieder geval voor aanvang van de
  installatiewerkzaamheden de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het
  systeem en de installatiewerkzaamheden en de beproeving daarvan benodigde energie. De
  kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de Klant.
 2. De Klant draagt zorg voor de aansluiting van het systeem c.q. de installaties op een
  openbaar telecommunicatienetwerk. De (aansluit)kosten die hiermee zijn gemoeid, zijn
  voor rekening van de Klant. Indien schriftelijk overeengekomen, zal INTO aanwijzingen
  geven ten aanzien van bedoelde aansluiting op een openbaar telecommunicatienetwerk.
 3. De Klant dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals
  bouwkundige werkzaamheden) en/of leveringen, die niet tot de installatiewerkzaamheden
  behoren, maar wel noodzakelijk zijn voor de correcte en tijdige uitvoering van de
  installatiewerkzaamheden door INTO, zodanig en tijdig worden verricht, dat de
  installatiewerkzaamheden geen vertraging of hinder ondervinden en indien (te verwachten
  valt dat) niettemin vertraging ontstaat als bedoeld in dit artikel, dient de Klant INTO
  hiervan terstond in kennis te stellen.
 4. Indien de aanvang en de voortgang van de installatiewerkzaamheden wordt vertraagd door
  omstandigheden waarvoor de Klant verantwoordelijk is, dient de daaruit voor INTO
  eventueel voortvloeiende schade door de Klant te worden vergoed, mits deze schade in
  direct verband staat tot de vertraging. Zowel Klant als INTO zal zich inspannen om schade
  als voornoemd zoveel mogelijk te beperken.
 5. De Klant draagt ten behoeve van de installatiewerkzaamheden zorg voor het tijdig
  aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen en hulpmiddelen voor het
  horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het systeem benodigde zware onderdelen en
  voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de plaats van het systeem, alsmede voor
  de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van de installatiewerkzaamheden.
 6. De Klant is aansprakelijk voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of
  gereedschappen die zijn aangevoerd door INTO of derden waar INTO gebruik van maakt bij
  de installatiewerkzaamheden en door Klant worden beheerd, tenzij dergelijke schade en/of
  dergelijk verlies toerekenbaar is aan INTO.
 7. De Klant staat INTO toe zonder kosten naamaanduidingen en reclame op de plaats van
  installatie of aan het systeem aan te brengen, gedurende de termijn dat INTO (installatieen/of onderhouds-)werkzaamheden uitvoert.


Artikel 40: Bijzondere bepalingen

 1. De Klant garandeert dat hij ervoor zorgdraagt dat de onroerende zaak alwaar INTO de
  installatie (gaat) verricht(en), voldoet aan de van toepassing zijnde bouwnormen. Het
  systeem mag niet worden blootgesteld aan vloeistoffen, weersinvloeden of ultraviolet licht.
  Mocht op enig moment blijken dat het systeem toch is/zal worden blootgesteld aan
  bovengenoemde invloeden, dan is INTO gerechtigd de uitvoering van de dienst
  voorrekening en risico van de Klant op te schorten. INTO zal dan met de Klant in overleg
  treden.
 2. De Klant is verantwoordelijk en draagt de kosten voor alle aanvragen verband houdend
  met de voor de installatie en het systeem noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en
  lokaal aanvullende eisen gesteld vanuit overheids- en/of nutsbedrijf-wege en het daarvoor
  te verrichten tekenwerk die voor de opzet van het systeem zijn vereist.
 3. De Klant zal INTO, indien toepasselijk, inlichten over de juiste ligging van de zich in of nabij
  de plaats van installatie en het systeem bevindende (ondergrondse) kabels en leidingen.
  Bij het op verzoek van de Klant uitvoeren van boringen, werkt INTO uitsluitend op
  aangeven en aanwijzingen van de Klant die de boorplaatsen op de vloer en/of de wand
  aftekent. Wanneer INTO onverhoopt op de door de Klant aangegeven plaats een leiding
  beschadigt, dan is INTO niet aansprakelijk voor schade ten gevolge daarvan.
 4. De Klant is verantwoordelijk en draagt de kosten voor het nemen van adequate
  doeltreffende maatregelen teneinde een veilige werkomgeving te creëren gemeten aan de
  Arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving. Bovendien is de Klant verplicht het mogelijk
  te maken dat, indien schade aan gezondheid is toegebracht, de gevolgen hiervan zoveel
  mogelijk worden beperkt. INTO zal na een opschorting als bedoeld in dit artikel de
  installatie hervatten nadat de Klant genoegzaam heeft aangetoond dat een veilige situatie
  is ontstaan en de Klant de kosten heeft vergoed die INTO heeft moeten maken (zoals
  kosten van onderzoek, controle en aanschaf beschermingsmiddelen).
 5. De Klant draagt het risico voor alle omstandigheden als bedoeld in dit artikel en zal alle
  schade die INTO lijdt ten gevolge van een dergelijke omstandigheid vergoeden. De Klant
  zal INTO vrijwaren voor alle schade van derden, daaronder begrepen de leverancier en/of
  door Klant en/of INTO ingeschakelde derden/medewerkers, als gevolg van het door Klant
  ten gevolge van een omstandigheid als gesteld in dit artikel. De voornoemde
  aansprakelijkheid is aanvullend/aansluitend op de uit de wet voortvloeiende
  aansprakelijkheid.
 6. De Klant garandeert dat hij telkens op verzoek van INTO de energie van het betreffende
  deel van het systeem zal afsluiten, zodat medewerkers van INTO c.q. derden geen
  gezondheidsschade en/of materiële schade als gevolg hiervan zullen ondervinden.

Verhuur en/of bruikleen Apparatuur

Dit hoofdstuk is, naast hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op de
verhuur en/of bruikleen van Apparatuur (waaronder managed routers en managed firewalls) aan
Klanten.


Artikel 41: Levering

 1. INTO kan de Klant verplichten mee te werken aan een inspectie van het afgeleverde. Na
  een positief afgeronde inspectie, wordt de Apparatuur ter beschikking gesteld aan de Klant.
  Van de inspectie kan een rapport worden opgemaakt.
 2. De Klant zal de Apparatuur zelf installeren, tenzij partijen Schriftelijk anders
  overeenkomen.

Artikel 42: Gebruik

 1. De Klant mag de Apparatuur enkel gebruiken binnen haar eigen onderneming, voor het
  doel waarvoor de Apparatuur beoogd is.
 2. Het is de Klant zonder Schriftelijke toestemming van INTO niet toegestaan de Apparatuur
  onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. De Klant zal (een
  onderdeel van) de Apparatuur nooit als onderpand of zekerheidsobject, op welke wijze dan
  ook, ten aanzien van derden gebruiken.
 3. De Klant zal de Apparatuur gebruiken zoals een goed huurder dat betaamt. Zij zal
  voorzichtig omgaan met de Apparatuur, voorzorgsmaatregelen treffen en alle instructies,
  zoals geleverd bij de Apparatuur of zoals gegeven door INTO, opvolgen.
 4. Indien de Klant gebreken aan de Apparatuur ontdekt, dient zij dat onverwijld, Schriftelijk
  aan INTO te melden.
 5. De Klant is ten aanzien van INTO volledig aansprakelijk voor schade aan de Apparatuur die
  is ontstaan anders dan door normaal (te verwachten) gebruik. De Klant meldt ontstane
  schade altijd direct, Schriftelijk aan INTO.
 6. De Klant mag de Apparatuur niet aanpassen of veranderen anders dan met Schriftelijke
  toestemming van INTO, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het
  einde van de huurperiode zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden
  gemaakt en kunnen worden verwijderd. De Klant is verplicht deze laatstgenoemde
  aanpassingen en veranderingen ongedaan te maken.
 7. INTO is steeds gerechtigd de in het vorige lid bedoelde toestemming te weigeren of aan
  zijn toestemming voorwaarden te verbinden. De Klant is daarbij gerechtigd de
  overeengekomen vergoeding voor het huren van Apparatuur te verhogen indien de
  aanpassing of verandering dat rechtvaardigt.
 8. Schade die aan de Apparatuur is ontstaan door aanpassingen en veranderingen kan nooit
  schade zijn, welke voor rekening van INTO valt, zoals dat in art. 7:204 Burgerlijk Wetboek
  is bedoeld.
 9. Wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op de Apparatuur dient de Klant
  dit onverwijld Schriftelijk te melden aan INTO. Hierbij dient zo veel mogelijk informatie te
  worden meegestuurd, zoals in ieder geval de identiteit van de beslaglegger en de reden
  van de beslaglegging. Daarnaast is de Klant verplicht de beslaglegger inzage te geven in de
  Overeenkomst met INTO.


Artikel 43: Verplichtingen INTO

 1. INTO zal gebreken binnen een redelijke termijn herstellen, tenzij dit onmogelijk is of
  uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van INTO zijn te
  vergen.
 2. INTO zal gebreken niet herstellen indien er sprake is van gebreken die:
  • bij het aangaan van de Overeenkomst door de Klant zijn aanvaard;

Artikel 44: Beëindiging

 1. De Klant is verplicht de Apparatuur bij beëindiging van de Overeenkomst weer aan INTO
  ter beschikking te stellen. Eventuele kosten voor het vervoer van de Apparatuur van de
  Klant naar INTO zijn voor rekening van de Klant.
 2. Indien tussen partijen bij levering een rapport (zoals bedoeld in artikel 41 van deze
  Algemene Voorwaarden) is opgemaakt, is de Klant verplicht de Apparatuur in dezelfde
  staat op te leveren waarin deze volgens de beschrijving is aanvaard, met uitzondering van
  geoorloofde veranderingen en toevoegingen en slijtage /gebreken die door normaal gebruik
  zijn ontstaan. Indien geen rapport is opgemaakt, wordt de Klant (tenzij INTO anders
  bewijst) verondersteld de Apparatuur in de staat te hebben ontvangen zoals deze bij het
  einde van de Overeenkomst is.
 3. INTO kan de Klant verplichten mee te werken aan een eindinspectie. Indien
  de Klant medewerking weigert, zal INTO alsnog de eindinspectie uitvoeren, als zijnde de
  eindinspectie wordt uitgevoerd met goedkeuring van beide partijen.
 4. Indien INTO bij de eindinspectie gebreken constateert welke niet voor rekening van
  INTO als verhuurder vallen, zal INTO de kosten voor herstel en/of vervanging bij
  de Klant in rekening brengen. De Klant heeft te allen tijde het recht om deze kostenclaim
  te weerleggen, door aan te tonen dat eventuele gebreken en schade het gevolg zijn van
  normale slijtage, afschrijving en gebruik van de Apparatuur.
 5. De Klant is bij beëindiging zelf verantwoordelijk voor overdracht van zijn data, het maken
  van back-ups etc. INTO biedt, tenzij anders overeengekomen, geen mogelijkheid om na
  teruggave van de Apparatuur eventuele data, welke nog op de Apparatuur aanwezig kan
  zijn, aan de Klant te doen toekomen. 

Onderhoud en ondersteuning

Dit hoofdstuk is, naast hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op Diensten
die bestaan uit het installeren, configureren en/of onderhouden van Zaken en Diensten.

 

Artikel 45: Onderhoud

 1. Onder ‘onderhoud’ wordt in dit hoofdstuk verstaan:
  a) preventief onderhoud: de door INTO ter verlaging van de kans op storingen,
  noodzakelijk geachte inspectie, afstelling en reiniging van de Zaken;
  b) correctief onderhoud: het opheffen van storingen aan de Zaken, als bedoeld in dit
  artikel, welke zijn ontstaan bij normaal gebruik van de Zaken ten gevolge van
  natuurlijk slijtage en door eigen gebreken aan de Zaken alsmede het uitvoeren van de
  hiervoor benodigde reparaties en het vervangen van versleten respectievelijk
  beschadigde onderdelen;
  c) remote preventief onderhoud: preventief onderhoud door middel van via
  telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de Zaken;
  d) remote correctief onderhoud: correctief onderhoud door middel van een via
  telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de Zaken.
 2. Onder ‘storing’ wordt in dit hoofdstuk verstaan: het niet of niet zonder onderbreking
  voldoen aan de Schriftelijk overeengekomen specificaties van de Zaken. Van een storing is
  alleen sprake, indien deze door de Klant kan worden aangetoond en kan worden
  gereproduceerd.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt het onderhoud verricht tijdens
  Werkdagen.
 4. Indien onderhoud is begonnen tijdens Werkdagen en het onderhoudspersoneel van INTO
  het nodig acht dat werkzaamheden buiten deze uren worden voortgezet, zullen hiervoor
  aan Klant de geldende tarieven in rekening worden gebracht. In het algemeen zullen de
  werkzaamheden niet langer dan één uur buiten bedoelde kantooruren worden voortgezet.


Artikel 46: Verplichtingen van INTO

 1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst verplicht INTO zich naar beste vermogen
  storingen, die overeenkomstig artikel 45 lid 2 door de Klant bij INTO zijn gemeld, te
  verhelpen. De verplichting tot onderhoud binnen de overeengekomen tarieven strekt zich
  uitsluitend uit tot de Zaken welke is opgenomen in de actuele overeengekomen
  apparatuurlijst van de Klant. De Klant draagt er in overleg met INTO zorg voor dat de
  apparatuurlijst steeds accuraat blijft. In het geval INTO onderhoudswerkzaamheden
  uitvoert ten aanzien van Zaken welke zich op het moment van de werkzaamheden niet op
  de appartuurlijst is vermeld, zal INTO deze werkzaamheden op basis van nacalculatie tegen
  de gebruikelijke tarieven uitvoeren.
 2. Indien tussen partijen een periode is overeengekomen waarbinnen de reparatie dient te
  worden uitgevoerd, dient dit te zijn vastgelegd in de Overeenkomst of een Service Level
  Agreement (SLA), welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
 3. De vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van INTO noodzakelijk
  is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden eigendom
  van INTO.


Artikel 47: Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden

 1. De Klant kan de Zaken op zijn kosten doen verplaatsen na voorafgaande Schriftelijke
  toestemming van INTO, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden
  onthouden.
 2. In het geval van een storing zal de Klant INTO daarvan in kennis stellen door middel van
  een, door een ter zake kundige werknemer van de Klant, opgestelde gedetailleerde 
  Algemene voorwaarden | 27
  omschrijving van de opgetreden storing. Melding van de storing geschiedt op de door INTO
  aangegeven werkwijze. De Klant is gehouden het personeel van INTO of door INTO
  aangewezen derden onverwijld toegang te verschaffen tot de plaats van de Zaken, en om
  alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen.
 3. De Klant is bevoegd niet door INTO geleverde Zaken aan te sluiten. De kosten van het
  onderzoeken en verhelpen van storingen die uit het aansluiten en aangesloten houden van
  niet door INTO geleverde Zaken voortvloeien, zijn voor rekening van de Klant.
 4. Indien het naar het oordeel van INTO voor het onderhoud van de Zaken nodig is dat de
  verbindingen van de Zaken met andere systemen of Zaken worden getest, zal de Klant
  deze andere systemen of Zaken alsmede de desbetreffende testprocedures en
  informatiedragers ter beschikking van INTO stellen.
 5. De Klant is verantwoordelijk en draagt de kosten voor de technische, ruimtelijke en
  telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de Zaken te laten functioneren.
  Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en
  aansluitingen uit.


Artikel 48: Uitsluitingen

 1. Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het
  onoordeelkundig gebruik van de Zaken of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in
  communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met respectievelijk
  gebruikmaking van Zaken welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de
  onderhoudsverplichtingen van INTO op grond van de Overeenkomst, en zullen de Klant
  apart in rekening kunnen worden gebracht tegen de geldende tarieven.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn in de onderhoudsprijs niet
  begrepen:
  a) het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere, (magnetische of digitale)
  opslagmedia, laserkoppen, accu's, batterijen, of antennes vervangingskosten van
  onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of
  gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel of werkzaamheden door anderen
  dan lNTO of diens hulppersonen;
  b) werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie van de Zaken;
  c) modificaties aan Zaken;
  d) verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van Zaken of werkzaamheden ten gevolge
  hiervan;
  e) storingen die zich voordoen indien de Zaken niet worden gebruikt in de normale
  kantooromgevingscondities;
  f) storingen of schade die verband houdt/houden met gebruik of installatie van niet door
  de fabrikant voorgeschreven verbruiksartikelen of onderdelen;
  g) upgrades van Zaken.


Artikel 49: Updates en verbeteringen

 1. Uitsluitend indien dit onderdeel is van de Overeenkomst, zal INTO zich inspannen om van
  tijd tot tijd de Zaken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te
  herstellen, al dan niet op basis van aanwijzingen en verzoeken van Klant of op basis van
  eigen initiatief, indien dit in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Uitsluitend indien dit onderdeel is van de Overeenkomst zal INTO zich inspannen om de
  Zaken up-to-date te houden. INTO is daarbij echter in veel gevallen afhankelijk van zijn
  toeleverancier(s) en derden. INTO is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te
  installeren als dit naar zijn oordeel een correcte werking van de software niet ten goede
  komt of niet in het belang is voor de Dienst.
 3. INTO zal zich inspannen om door de Klant verzochte veranderingen en nieuwe
  functionaliteit toe te voegen aan de Zaken. INTO is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek
  te weigeren als deze naar zijn oordeel niet haalbaar is of een goede werking of
  beschikbaarheid van de Zaken kan belemmeren. Aan het op verzoek van de Klant 
  Algemene voorwaarden | 28
  toevoegen van veranderingen en nieuwe functionaliteit aan de Producten zijn kosten
  verbonden. INTO zal deze kosten vooraf aan Klant meedelen.
 4. Indien een aanpassing, update of patch leidt tot gewijzigde functionaliteit binnen een reeds
  ontwikkelde Dienst welke ingrijpende gevolgen heeft voor het functioneren van andere
  Zaken, systemen etc., zullen INTO en de Klant in overleg treden over de gevolgen hiervan.
  Indien wordt besloten tot het doorvoeren van deze verandering, update of patch is INTO
  gerechtigd de hiervoor gemaakte uren apart te factureren op basis van nacalculatie.
 5. Het is de Klant niet toegestaan om wijzigingen aan de Zaken door te voeren, tenzij INTO
  hiermee vooraf uitdrukkelijk Schriftelijk heeft ingestemd. Indien de Klant zelfstandig een
  wijziging aan de Zaken doorvoert, geschiedt dit geheel op eigen risico en
  verantwoordelijkheid van de Klant. INTO hoeft zich dan niet (langer) in te spannen om
  bugs of fouten te verhelpen.


Artikel 50: Ondersteuning op afstand

 1. Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en/of ticket.
 2. INTO zal op verzoek van de Klant Software voorstellen waarmee de te ondersteunen
  computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van de
  Klant om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze Software
  werkt.
 3. Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet
  haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal INTO in overleg treden met de Klant
  voor het zoeken naar een oplossing.

Trainingen en cursussen

Dit hoofdstuk is, naast hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op trainingen
en cursussen.

 

Artikel 51: Specifieke bepalingen voor trainingen en cursussen

 1. Er kan sprake zijn van diverse cursussen, uitgevoerd door INTO.
  • Onder cursus wordt verstaan: een door INTO verzorgde of aangeboden cursus,
  workshop, opleiding, lezing of training.
  • Onder algemene cursus wordt verstaan: een cursus verzorgd op initiatief van INTO
  bedoeld voor meerdere partijen.
  • Onder interne cursus wordt verstaan een cursus verzorgd op verzoek van, op locatie bij
  en gericht op medewerkers van de Klant.
 2. Indien niet anders is overeengekomen, is er voor cursusmateriaal een aparte vergoeding
  verschuldigd bovenop de vergoeding welke verschuldigd is voor de cursus.
 3. Bij een interne cursus is de Klant verantwoordelijk voor het verzorgen van de door INTO
  benodigde faciliteiten (waaronder in ieder geval wordt begrepen voldoende cursusruimte,
  computers, beamers, internetaansluiting, voedsel en drank) voor de cursus, alsmede voor
  het afhandelen van de inschrijvingen en afmeldingen.
 4. Bij een algemene cursus zal INTO zorgdragen voor de benodigde faciliteiten voor de
  betreffende algemene cursus.
 5. Bij een interne cursus heeft de Klant tot veertien (14) kalenderdagen voor de (eerste)
  datum van de cursus het recht om de cursus te annuleren of te verzetten. Eventuele
  annulerings- of wijzigingskosten voor reeds geboekte faciliteiten (waaronder mede
  begrepen reiskosten of hotelovernachtingen voor trainers) zijn voor rekening van de Klant.
 6. Het is INTO toegestaan de inhoud, locatie en de data/tijden van de algemene cursus te
  wijzigen. De Klant wordt hiervan uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de algemene
  cursus op de hoogte gesteld.
 7. De Klant heeft tot vijf (5) werkdagen voor de (eerste) datum van de algemene cursus het
  recht om deelname te annuleren. De prijs voor deelname wordt dan kwijtgescholden. Bij
  annulering binnen vijf (5) werkdagen blijft de overeengekomen prijs verschuldigd. De Klant
  is tot en met de (eerste) dag van de algemene cursus gerechtigd een vervanger aan te
  melden; dit geldt niet als annulering.